Alternative flash content

Requirements

Choroby zawodowe

Pax pomaga w uzyskaniu świadczeń z tytułu choroby zawodowej. Pax reprezentuje Państwa interesy zarówno w postępowaniu przed pracodawcą jak i przed ZUS -em.  

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 132, poz. 1115 z póź. zm. )jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w  środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania.

Choroby zawodowe powstają np. wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia tj. hałas, promieniowanie, oświetlenie, zapylenie. Choroby te mają zazwyczaj charakter przewlekły i prowadzą do trwałej utraty zdrowia.  

Do chorób zawodowych zaliczamy między innymi: 
- astmę oskrzelową,
- choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu,
- pylice,
- rozedmę płuc,
- zespół cieśni nadgarstka i inne. 

Pracownikowi, który dotknięty został chorobą zawodową należą się następujące świadczenia z ZUS:
- zasiłek chorobowy,
- świadczenie rehabilitacyjne, 
-
zasiłek wyrównawczy, 
- jednorazowe odszkodowanie, 
- renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, 
- renta rodzinna, 
- dodatek pielęgnacyjny,
- dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej, 
- pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

W razie wypadku