Alternative flash content

Requirements

Naruszenie dóbr osobistych

PAX dochodzi w Państwa imieniu słusznego zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
Zgodnie z art. 448 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych można dochodzić m.in. w sytuacji:
- naruszenia wolności przez zmuszenie podmiotu do określonego zachowania (np. sprzeczną z prawem decyzją administracyjną; por. wyrok SN z 15 czerwca 2005 r., IV CK 805/04, LEX nr 177221),
- zachowania naruszającego godność człowieka (por. wyrok SN z 28 lutego 2007 r., V CSK 431/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 13; wyrok SN z 2 października 2007 r., II CSK 269/07, LEX nr 315849),
- zachowania naruszające prawo do intymności (por. wyrok SN z 28 lutego 2007 r., V CSK 431/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 13),
- zachowania naruszające prawa pacjenta (por. wyrok SN z 29 maja 2007 r., V CSK 76/07, OSNC 2008, nr 7-8, poz. 91),
- naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracodawcę (por. wyrok SN z 7 lutego 2006 r., I PK 272/05, Mon. Pr. Pr. 2006, nr 3, s. 118),
- naruszanie dóbr osobistych publikacjami (por. wyrok SN z 8 sierpnia 2007 r., I CSK 165/07, LEX nr 287745) 

Pokrzywdzeni mogą starać się o:
- odszkodowania
- zadośćuczynienia

W razie wypadku