Alternative flash content

Requirements

Wypadki drogowe

PAX specjalizuje się w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań i zadośćuczynień dla:

 - kierujących pojazdami mechanicznymi, pasażerów tych pojazdów oraz pieszych, którzy doznali szkody wskutek wypadku drogowego,

- rodzin osób które zmarły w wyniku wypadku drogowego (dzieci, rodzice, rodzeństwo osoby zmarłej). 

Jeśli byli Państwo lub Państwa bliscy ofiarą wypadku drogowego:

1) w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia dochodzimy w Państwa imieniu od ubezpieczyciela sprawcy wypadku naprawienia szkody obejmującej wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (odszkodowanie),

2) na żądanie poszkodowanego dochodzimy wyłożenia z góry przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku sum potrzebnych na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sum potrzebnych na koszty przygotowania do innego zawodu,

3) jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, żądamy w Państwa imieniu od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odpowiedniej renty,

4) w każdym przypadku wypadku drogowego dodatkowo obok powyższych świadczeń dochodzimy w Państwa imieniu od ubezpieczyciela sprawcy wypadku wysokiego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,

5)  jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, dochodzimy od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł, nie zależnie od pobranego zasiłku pogrzebowego,

6) dochodzimy od ubezpieczyciela sprawcy wypadku dla osób, które otrzymywały lub powinny otrzymywać od osoby która zginęła w wypadku drogowym alimenty, renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego,

7) dochodzimy od ubezpieczyciela sprawcy wypadku dla osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego,

8) dochodzimy od ubezpieczyciela sprawcy wypadku dla najbliższych członków rodziny zmarłego wypłaty stosownego jednorazowego odszkodowania, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, 

9) w każdym przypadku wypadku drogowego dodatkowo obok powyższych świadczeń dochodzimy w Państwa imieniu wysokiego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę dla rodziny osoby, która zginęła w wypadku drogowym. 

W razie wypadku