Alternative flash content

Requirements

Wypadki przy pracy

Pax zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających z wypadków przy pracy. Pax reprezentuje Państwa interesy zarówno w postępowaniu przed pracodawcą jak i przed ZUS -em  i/lub ubezpieczycielem. 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas pracy lub w związku z wykonywanymi przez pracownika czynnościami. 

Wypadkami przy pracy są poza wypadkami śmiertelnymi również m.in.: przecięcie ostrym przedmiotem i inne skaleczenia, stłuczenia, złamania kończyn, oparzenie, obrażenia doznane w wypadku komunikacyjnym w czasie pracy, urazy kręgosłupa. 

W razie wypadku przy pracy pracownik może uzyskać stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy należą się ponadto następujące świadczenia ZUS:

- zasiłek chorobowy,
- świadczenie rehabilitacyjne,
- zasiłek wyrównawczy,
- jednorazowe odszkodowanie,
- renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
- renta rodzinna,
- dodatek pielęgnacyjny,
- dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,
- pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

W razie wypadku