Alternative flash content

Requirements

Wypadki w gospodarstwie rolnym

Wypadki w gospodarstwie rolnym skutkować mogą doznaniem uszczerbku na zdrowiu bądź też utratą życia. Poszkodowani i rolnicy mogą dochodzić odszkodowań nie tylko z KRUS ale również z ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW.

Zgodnie z art. 11 ustaw z z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( dz. .Dz.U.08.50.291 z późn. zm. ) za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
- na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
- w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej.

Z tytułu wypadku przy pracy rolniczej ubezpieczonemu, a w wypadku śmierci członkom jego rodziny  przysługuje jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez KRUS. 

Odpowiedzialność właścicieli gospodarstw jest znacznie ograniczona ze względu na obowiązujący system ubezpieczeń OC. Szkody wynikające z wypadku przy pracy rolniczej pokrywa więc co do zasady towarzystwo ubezpieczeniowe. Poszkodowany może domagać się również odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z obowiązkowego dla rolników - Ubezpieczenia OC. 

PAX prowadzi postępowania zarówno przed KRUS jak i ubezpieczycielem OC. 

W razie wypadku