Alternative flash content

Requirements

Odszkodowanie

Zgodnie z art 415 k.c. każdy kto ze swojej winy wyrządził drugiej osobie szkodę jest obowiązany do jej naprawienia. Osobami odpowiedzialnymi do naprawienia szkody są m.in. :
- sprawcy;
- właściciele nieruchomości, w których wyrządzono szkodę;
- osoby prowadzące działalność w zw. z prowadzeniem której wyrządzona została szkoda oraz osoby odpowiedzialne za sprawcę w tym:
- ubezpieczyciele;
- właściciele zwierząt,
- rodzice małoletnich.

Zgodnie z art. 444 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Na podstawie tego przepisu wyrównywana jest szkoda majątkowa w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

Ubezpieczyciel lub inna osoba obowiązana do naprawienia szkody musi więc pokryć wszelkie koszty wynikłe z wyrządzonej szkody a to:
- koszty leczenia, w tym prywatne wizyty lekarskie;
- dojazdy do lekarzy, szpitali, na rehabilitacje;
- koszty odwiedzin osób bliskich;
- opieki lekarskiej, pielęgniarskiej;
- lekarstw, sprzętu medycznego, specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej;
- koszty przyuczenia do wykonywania nowego zawodu;
- utracone zarobki;
- kosztów szczególnego odżywiania i pielęgnacji w okresie rekonwalescencji. 

Odszkodowania można dochodzić m.in. w sprawach:
wypadków drogowych;
nieszczęśliwych wypadków losowych;
szkód w gospodarstwie rolnym, budynkach i mieniu;
wypadków w gospodarstwie rolnym;
szkód poczynionych przez zwierzęta;
błędów lekarskich;
wypadków przy pracy;
przestępstw;
-
nielegalne posadowienia sieci przesyłowych.