Alternative flash content

Requirements

Renta

Zgodnie z art. 444 § 2 Kodeksu Cywilnego jeżeli poszkodowany
1) utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo
2) jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub
3) zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość 
może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Ad 1) Renta z tytułu niezdolności do pracy powinna rekompensować poszkodowanemu uszczerbek w jego dochodach, który powstał na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Ad 2) Zwiększenie potrzeb poszkodowanego polega na konieczności pokrycia kosztów utrzymania, które są konsekwencją wypadku. Do kosztów tych zaliczymy m.in.:
- koszty związane z zapewnieniem opieki,
- koszty transportu,
- zmiany warunków mieszkalnych itp.  

Ad 3) Zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość ma miejsce wówczas, gdy poszkodowany pozbawiony zostaje możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego ze względu na utratę sprawności fizycznej  lub psychicznej, które były istotne dla rozwoju  kariery.

O przyznanie renty starać może się również niepracująca żona, wychowująca dzieci i prowadząca gospodarstwo domowe.