Alternative flash content

Requirements

Zadośćuczynienie

W większości przypadków szkód na osobie możliwym jest dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę. 

Zadośćuczynienie ma celu wyrównanie szkody niemajątkowej. Zadośćuczynienie ma rekompensować poszkodowanemu negatywne uczucia, cierpienia związane z wypadkiem, zerwane więzi z osobami bliskimi które zginęły z winy sprawcy szkody.
Przez krzywdę rozumieć należy wszelkie cierpienia psychiczne i fizyczne wynikające z wypadku (towarzyszący temu żal, poczucie nieodżałowanej straty, przygnębienie, apatia, zniechęcenie do dalszej aktywności, depresja, bezsenność, nerwica). 

Zadośćuczynienie wypłacane jest w formie jednorazowej kwoty, która ma rekompensować wszystkie wyżej wymienione cierpienia. Wysokość zadośćuczynienia nie została nigdzie ściśle określona. Zależy ona od konkretnego przypadku i zawsze ocenia się ją indywidualnie. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę m.in. wiek poszkodowanego, intensywność i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych,  trwałość skutków, oszpecenie, kalectwo itd.